Dofinansowanie projektów MŚP - nabór nr 2

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Do dnia 16 listopada 2012 roku do godz. 1430 został złożony jeden wniosek, który został poddany ocenie przez Komisję Przyznającą Dotacje.

Numer wniosku

Całkowite koszty projektu

Całkowite koszty kwalifikowane (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach kwalifikowanych

01/FS/2/2012

1 060 506,00 PLN

860 000,00PLN

516 000,00 PLN

60%

LISTA PYTAŃ OD WNIOSKODAWCÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM NABOREM NR 2 – TRADYCYJNE PRZRTWÓRNIE OWOCÓW OPARTE NA EKOLOGICZNYCH PRODUKTACH
 ORAZ
 ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA

 

 1. Jakie znaczenie ma określenie „siedziba firmy” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

Odp.:

Dla Przedsiębiorcy, który prowadzi swoją działalność w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pojęcie „siedziba firmy” oznacza na potrzeby tego postepowania, adres głównego miejsca wykonywania działalności firmy.

 

 1. Czy wszystkie części załącznika nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy wypełnić w przypadku nie otrzymania pomocy publicznej?

Odp.:

Przedsiębiorca, który nie otrzymał pomocy publicznej nie musi wypełniać części E załącznika nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W zamian powinien dołączyć Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej, którego wzór jest na naszej stronie – link poniżej.

Oswiadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_publicznej.doc

 

 1. Czy działalność na potrzeby projektu może być prowadzona w dzierżawionych budynkach i dzierżawionych gruntach?

Odp.:

Przedsiębiorca, może prowadzić działalność w obiektach dzierżawionych. Należy jednak zwrócić uwagę, aby umowa dzierżawy obejmowała okres realizacji inwestycji oraz okres trwałości projektu (dla MŚP to trzy lata od zakończenia realizacji projektu). Ponadto koszty dzierżawy nie są kosztami kwalifikowalnymi tego projektu.

 

 1. Co ma złożyć przedsiębiorca jako załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie, który w tym roku rozpoczął działalność?

Odp.:

Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w tym roku powinien złożyć:

 • bilans wraz z informacją dodatkową oraz rachunek zysków i strat za okres od rozpoczęcia działalności do dnia 31 sierpnia 2012 roku - w przypadku podmiotów obowiązanych do sporządzania bilansu
 • informacje określające zobowiązania i należności ogółem lub przedłożyć sprawozdanie finansowe za okres od rozpoczęcia działalności do dnia 31 sierpnia 2012 roku - a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu
 • Jeżeli działalność rozpoczęto po 31 sierpnia 2012 roku, to przedsiębiorca składa oświadczenie o braku dokumentów uwierzytelniających kondycję finansową Wnioskodawcy, ze względu na krótki okres trwania działalności.

 

 1. Czy można poprawiać wniosek lub uzupełniać dokumenty po dacie złożenia wniosku?

Odp.:

Przedsiębiorca, który złożył wniosek, nie może korygować lub uzupełniać złożonego wniosku.

Komisja Przyznająca Dotacje po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami, może wezwać do wyjaśnień, korekt i uzupełnień złożonych dokumentów. Wówczas wnioskodawca zostanie poinformowany i zostanie oznaczony czas do którego należy złożyć żądane przez Komisję Przyznającą Dotacje dokumenty i wyjaśnienia.

 

 

Błażowa, dnia 17 września 2012 roku

 

Otwarty nabór nr 2

wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące

tradycyjnych przetwórni owoców opartych na ekologicznych produktach

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowego programu rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach
drugiego otwartego naboru dotyczącego dofinansowania tradycyjnych przetwórni owoców opartych na ekologicznych produktach.

Operator Dotacji - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa przyjmuje wnioski na następujących warunkach:

1.Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:

od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 listopada 2012 r

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie projektu jest  termin dostarczenia do Operatora Dotacji lub w przypadku dostarczenia pocztą - data potwierdzenia odbioru przesyłki. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

2.Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

rozumiany jako podanie informacji o wyborze projektów do dofinansowania po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej – IV kwartał 2012 r./I kwartał 2013 r. Wyniki oceny wniosków opublikowane zostaną na stronie www.dolinastrugu.pl w zakładce „SISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP – granty
Termin realizacji projektu - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu powinno nastąpić nie później niż 7 dni od daty podania informacji o wyborze projektów do dofinansowania. Termin realizacji projektu nie powinien przekroczyć 18 miesięcy.

3.Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w siedzibie Operatora Dotacji - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa, w godzinach od 7.30 do 14.30 lub przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa.
Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają telefonicznie:

Pani Kinga Jaworska tel. 17 230 55 77 lub pocztą elektroniczną k.jaworska@dolinastrugu.pl

4.Sposób składania wniosków

Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:

 • adres odbiorcy,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • napis: "Nabór – Granty dla MŚP" oraz „tradycyjnych przetwórni owoców opartych na ekologicznych produktach”,
 • tytuł projektu,

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 2 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni owoców opartych na ekologicznych produktach
  plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania

Pozostałe istotne materiały, podręczniki, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa www.dolinastrugu.pl w zakładce „SISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP - granty. Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD w formatach Word i Excel).

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie obowiązkowe jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami określonymi w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 2 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni owoców opartych na ekologicznych produktach i wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu” oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wnioski o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami muszą być przedłożone w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak i w załącznikach wszystkie stosowne pola muszą być wypełnione. Wniosek  zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej, jeżeli

-poprawiony lub uzupełniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie ,

-zostanie dostarczony po wyznaczonym terminie

- wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony.

Na etapie podejmowania decyzji przez wnioskodawców o rodzaju i zakresie rzeczowym projektów składanych w konkursie powinni oni zwrócić szczególną uwagę na przyjęte kryteria oceny merytorycznej - jakościowej przedstawione w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 2 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni owoców opartych na ekologicznych produktach.

5.Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 • średnie przedsiębiorstwo,
 • małe przedsiębiorstwo,
 • mikroprzedsiębiorstwo,

Siedziba przedsiębiorstwa oraz inwestycja realizowana z dofinansowania jest zlokalizowana na terenie Doliny Strugu, tj. jednej z następujących gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

6.Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Tradycyjna przetwórnia owoców oparta na ekologicznych produktach* – celem działania jest dofinansowanie tradycyjnych przetwórni owoców, tj. zawierających w swoich ofertach produkty powstałe w oparciu o lokalne surowce ekologiczne* (co najmniej 50% surowców używanych do produkcji powinno pochodzić z terenu Podkarpacia) o tradycyjne receptury (bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników).

Produkty muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).

(*) - Produkty ekologiczne powinny spełniać wymagania:

• określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz.. WE nr L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.). W zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia niezwierzęcego dopuszcza się odstępstwa od wymagań określonych w rozdziale II pkt. 1 i rozdziale V pkt. 1 załącznika II do ww. rozporządzenia, w zakresie jaki jest niezbędny w celu umożliwienia zakładom stosowanie tradycyjnej metody produkcji żywności. Przywołane odstępstwa mogą być przyznane:

 w zakresie pomieszczeń w których produkty tradycyjne są poddane działaniu otoczenia koniecznego w pewnym stopniu dla wytworzenia ich cech. Pomieszczenia takie mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi. Środki dotyczące czyszczenia i dezynfekowania pomieszczeń produkcyjnych oraz częstotliwość ich stosowania są dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej flory znajdującej się w otoczeniu tych pomieszczeń.

 w zakresie rodzaju materiałów, z których wykonane są przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania zbiorczego i jednostkowego tych produktów. Ponadto przyrządy i sprzęt są stale utrzymywane w zadowalającym stanie higieny oraz systematycznie czyszczone i dezynfekowane.

• Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2009r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (Dz.U. Nr 37, poz. 294), przyznane odstępstwa nie mogą mieć negatywnego wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności tradycyjnej pochodzenia niezwierzęcego, a w szczególności nie mogą przyczyniać się do jej zanieczyszczenia.

• Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, organem właściwym do wydania decyzji przyznającej indywidualne odstępstwa od powyższych wymagań higienicznych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

7.Kryteria wyboru projektów.

Projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w aktualnych Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujących dla otwartego naboru nr 2 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni owoców opartych na ekologicznych produktach.

8.Maksymalny poziom dofinansowania projektów

Liczony jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem – 60 %

9.Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla pojedynczego projektu

 • minimalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 248 482,50 zł, tj. równowartość 75 000,00 CHF1,
 • maksymalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 496 965,00 zł, tj. równowartość 150 000,00 CHF1

10.Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

993 930,00 zł, tj. równowartość 300 000,00 CHF1

11.Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część ogłoszenia:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 2 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni owoców opartych na ekologicznych produktach
  plik do pobrania
 • Wnioski o dofinansowanie
  plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania
 • Biznes plan
  plik do pobrania
 • Wzór umowy o dofinansowanie
  plik do pobrania

12.Przysługujący środek odwoławczy

Wnioskodawcy uważający, że zostali pokrzywdzeni na skutek błędu lub nieprawidłowości podczas procesu przyznawania dotacji (tylko 1 krok), mogą zwrócić się bezpośrednio do Operatora Dotacji w ciągu 5 dni od otrzymania decyzji. OD musi odpowiedzieć w ciągu 15 dni od dnia otrzymania odwołania.

13.Ograniczenia w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w danym konkursie tylko jeden raz.[1] CHF przeliczane na PLN po kursie kupna NBP z dnia wszczęcia naboru wniosków – 17 września 2012 roku, tj. 3,3131 zł