Dofinansowanie projektów MŚP - nabór nr 1

Błażowa, dnia 15 stycznia 2013 roku

Lista projektów wybranych  do dofinansowania

 

 

 

 

l.p.

Numer wniosku

 

 

Nazwa Wnioskodawcy

 

 

Nazwa

projektu

Całkowite koszty projektu

Całkowite koszty kwalifikowane

(A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania

(B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach kwalifikowanych

 

1.

01/FS/1/2012

POLSKI CHLEB

Mieczysław Szpunar 36-016 Chmielnik 146

Tradycyjna piekarnia-polski chleb-zakup i uruchomienie piekarniczej linii technologicznej

1 029 780,60 PLN

832 920,00 PLN

499 752,00 PLN

60%

 

 

 

 

 

Błażowa, dnia 18 września 2012 roku

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Do dnia 14 września 2012 roku do godz. 1400 wpłynęło dwa wnioski, które zostaną poddane ocenie przez Komisję Przyznajacą Dotacje.

 

 

Numer wniosku

Całkowite koszty projektu

Całkowite koszty kwalifikowane (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach kwalifikowanych

01/FS/1/2012

1 029 780,60 PLN

832 920,00 PLN

499 752,00 PLN

60%

02/FS/1/2012

991 380 PLN

806 000 PLN

483 600,00 PLN

60%

 

 

LISTA PYTAŃ OD WNIOSKODAWCÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO DNIA 28 SIERPNIA 2012 ROKU
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM NABOREM NR 1 – TRADYCYJNA PIEKARNIA
 ORAZ
 ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA

 1. Co ma złożyć przedsiębiorca jako załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie, który w tym roku rozpoczął działalność?

Odp.:

Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w tym roku powinien złożyć:

 • bilans wraz z informacją dodatkową oraz rachunek zysków i strat za okres od rozpoczęcia działalności do dnia 31 sierpnia 2012 roku - w przypadku podmiotów obowiązanych do sporządzania bilansu
 • informacje określające zobowiązania i należności ogółem lub przedłożyć sprawozdanie finansowe za okres od rozpoczęcia działalności do dnia 31 sierpnia 2012 roku - a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu
 • Jeżeli działalność rozpoczęto po 31 sierpnia 2012 roku, to przedsiębiorca składa oświadczenie o braku dokumentów uwierzytelniających kondycję finansową Wnioskodawcy, ze względu na krótki okres trwania działalności.

 

 1. Czy działalność na potrzeby projektu może być prowadzona w dzierżawionych budynkach i dzierżawionych gruntach?

Odp.:

Przedsiębiorca, może prowadzić działalność w obiektach dzierżawionych. Należy jednak zwrócić uwagę, aby umowa dzierżawy obejmowała okres realizacji inwestycji oraz okres trwałości projektu (dla MŚP to trzy lata od zakończenia realizacji projektu). Ponadto koszty dzierżawy nie są kosztami kwalifikowalnymi tego projektu.

 

 1. Czy można poprawiać wniosek lub uzupełniać dokumenty po dacie złożenia wniosku?

Odp.:

Przedsiębiorca, który złożył wniosek, nie może korygować lub uzupełniać złożonego wniosku.

Komisja Przyznająca Dotacje po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami, może wezwać do wyjaśnień, korekt i uzupełnień złożonych dokumentów. Wówczas wnioskodawca zostanie poinformowany i zostanie oznaczony czas do którego należy złożyć żądane przez Komisję Przyznającą Dotacje dokumenty i wyjaśnienia.

 

 1. Czy można wysłać wniosek pocztą?

Odp.:

Wniosek można przesłać listem poleconym, pocztą kurierską na wskazany adres, jednak należy uwzględnić zapis pkt 2.2.3 Wytycznych dla wnioskodawców mówiący o:

„W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych, podobnych decyduje czas dotarcia do miejsca określonego przez Operatora Dotacji”

oraz

„Każdy wniosek złożony po terminie zostanie automatycznie odrzucony – nie przewiduje się wyjątków.”

 

 

 

Błażowa, dnia 16 lipca 2012 roku

 

Otwarty nabór nr 1

wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące

tradycyjnych piekarni

 

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowego programu rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach
pierwszego otwartego naboru dotyczącego dofinansowania tradycyjnych piekarni.

Operator Dotacji - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa przyjmuje wnioski na następujących warunkach:

1.Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:

od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 14 września 2012 r

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie projektu jest  termin dostarczenia do Operatora Dotacji lub w przypadku dostarczenia pocztą - data potwierdzenia odbioru przesyłki. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

2.Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

rozumiany jako podanie informacji o wyborze projektów do dofinansowania po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej – IV kwartał 2012 r. Wyniki oceny wniosków opublikowane zostaną na stronie www.dolinastrugu.pl w zakładce „SISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP - granty
Termin realizacji projektu - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu powinno nastąpić nie później niż 7 dni od daty podania informacji o wyborze projektów do dofinansowania. Termin realizacji projektu nie powinien przekroczyć 18 miesięcy.

3.Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w siedzibie Operatora Dotacji - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa, w godzinach od 7.30 do 14.30 lub przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa.
Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają telefonicznie:

Pani Kinga Jaworska tel. 17 230 55 77 lub pocztą elektroniczną k.jaworska@dolinastrugu.pl

4.Sposób składania wniosków

Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:

 • adres odbiorcy,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • napis: "Nabór – Granty dla MŚP" oraz „Tradycyjna piekarnia”,
 • tytuł projektu,

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 1 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych piekarni
  plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania

Pozostałe istotne materiały, podręczniki, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa www.dolinastrugu.pl w zakładce „SISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP - granty. Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD w formatach Word i Excel).

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie obowiązkowe jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami określonymi w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 1 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych piekarni i wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu” oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wnioski o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami muszą być przedłożone w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak i w załącznikach wszystkie stosowne pola muszą być wypełnione. Wniosek  zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej, jeżeli

-poprawiony lub uzupełniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie ,

-zostanie dostarczony po wyznaczonym terminie

- wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony.

Na etapie podejmowania decyzji przez wnioskodawców o rodzaju i zakresie rzeczowym projektów składanych w konkursie powinni oni zwrócić szczególną uwagę na przyjęte kryteria oceny merytorycznej - jakościowej przedstawione w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 1 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych piekarni.

5.Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 • średnie przedsiębiorstwo,
 • małe przedsiębiorstwo,
 • mikroprzedsiębiorstwo,

Siedziba przedsiębiorstwa oraz inwestycja realizowana z dofinansowania jest zlokalizowana na terenie Doliny Strugu, tj. jednej z następujących gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

6.Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Tradycyjna piekarnia – celem działania jest dofinansowanie tradycyjnych piekarni, tj. zawierających w swoich ofertach produkty powstałe w oparciu o lokalne surowce (co najmniej 50% surowców używanych do produkcji powinno pochodzić z terenu Podkarpacia) oraz tradycyjne receptury (bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników).

Produkty muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).

7.Kryteria wyboru projektów.

Projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w aktualnych Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujących dla otwartego naboru nr 1 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych piekarni.

8.Maksymalny poziom dofinansowania projektów

Liczony jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem – 60 %

9.Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla pojedynczego projektu

 • minimalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 259 597,50 zł, tj. równowartość 75 000,00 CHF1,
 • maksymalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 519 195,00 zł, tj. równowartość 150 000,00 CHF1

10.Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

1 038 390,00 zł, tj. równowartość 300 000,00 CHF1

11.Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część ogłoszenia:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 1 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych piekarni
  plik do pobrania
 • Wnioski o dofinansowanie
  plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania
 • Biznes plan
  plik do pobrania
 • Wzór umowy o dofinansowanie
  plik do pobrania

12.Przysługujący środek odwoławczy

Wnioskodawcy uważający, że zostali pokrzywdzeni na skutek błędu lub nieprawidłowości podczas procesu przyznawania dotacji (tylko 1 krok), mogą zwrócić się bezpośrednio do Operatora Dotacji w ciągu 5 dni od otrzymania decyzji. OD musi odpowiedzieć w ciągu 15 dni od dnia otrzymania odwołania.

13.Ograniczenia w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w danym konkursie tylko jeden raz.[i] CHF przeliczane na PLN po kursie kupna NBP z dnia wszczęcia naboru wniosków – 16 lipca 2012roku, tj. 3,4613 zł