NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z AGROTURYSTYKĄ

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7- przedsięwzięcia związane z turystyką

Lista rankingowa nabór nr 7.pdf

 

Lista rezerwowa wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr 7- przedsięwzięcia związane z turystyką

 

Lista rezerwowa 7.pdf

 

Lista odrzuconych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr 7- przedsięwzięcia związane z turystyką

 

Lista wniosków odrzuconych nabór nr 7.pdf

 

 

 

 

 

Tyczyn, 18 listopada 2013 roku

LISTA PYTAŃ OD WNIOSKODAWCÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO DNIA 8 LISTOPADA 2013 ROKU
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM NABOREM NR 7 – NA PROJEKTY DOTYCZĄCE

PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z AGROTURYSTYKĄ I TURYSTYKĄ
 ORAZ
 ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA

 

 1. Czy w ramach gospodarstwa agroturystycznego w celu podniesienia standardu oferowanych usług można zakupić rowery?

Odp.:

Wyposażenie gospodarstwa w sprzęt zapewniający przebywającym turystom (gościom gospodarstw agroturystycznego) uatrakcyjnienie wolnego czasu jest wydatkiem kwalifikowalnym.

 1. Czy w ramach remontu gospodarstwa agroturystycznego można wyremontować aneks kuchenny przeznaczony do wyłącznej dyspozycji gości i czy byłoby to działanie kwalifikowalne?

Odp.:

Remont aneksu kuchennego służącego wyłącznie gościom gospodarstw agroturystycznego jest wydatkiem kwalifikowalnym.

 1. Czy w ramach projektu można wykonać zadaszenie tarasu który jest miejscem widokowym i wypoczynkowym  dla gości gospodarstwa agroturystycznego (działającego już kilkanaście lat). Zadaszenie to chroniłoby przed czynnikami atmosferycznymi?

Odp.:

Nie jest to wydatek kwalifikowalny.

 1. Czy w ramach projektu można wykonać przybudówkę w celu przechowywania sprzętu turystycznego służącego agroturystom np. rowery, kijki Nordic Walking, sanki itp.?

Odp.:

Nie jest to wydatek kwalifikowalny.

 1. Czy rolnik, który zamierza rozpocząć działalność agroturystyczną chciałby w ramach oferty swojego gospodarstwa wybudować banię która stanowiłaby niewątpliwą atrakcję i byłaby jedyną tego rodzaju atrakcją w Dolinie Strugu. Czy byłoby to działanie kwalifikowalne?

Odp.:

Nie jest to wydatek kwalifikowalny

 1. Jak należy interpretować zapis z wytycznych dotyczący remontu i adaptacji pomieszczeń które są dopuszczalne jedynie wtedy jeżeli w wyniku realizacji projektu powstanie powierzchnia przeznaczona do działalności agroturystycznej z  „osobnym wejściem”?

Odp.:

Osobne wejście to takie rozmieszczenie pomieszczeń, aby wejście do pokojów gościnnych nie odbywało się z pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez właścicieli gospodarstwa agroturystycznego. Dopuszcza się pod tym pojęciem wejście z korytarza, wspólnej klatki schodowej.

 1. Czy właściciel gospodarstwa agroturystycznego może wykonać barierki zabezpieczające- na tarasie  będącym miejscem wypoczynkowym dla gości lub balkonie?

Odp.:

Nie jest to wydatek kwalifikowalny.

 1. Czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie budowa altanki na zewnątrz stanowiącej miejsce wypoczynku dla gości gospodarstwa, będzie to również miejsce do organizacji warsztatów w celu uatrakcyjnienia oferty.

Odp.:

Budowa altanki będzie wydatkiem kwalifikowalnym w przypadku gdy jej powierzchnia nie przekroczy 25 m2

 

 

 

 

Tyczyn, 28 października 2013r.

 

Otwarty nabór nr 7

wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące

przedsięwzięć związanych z turystyką

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowego programu rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach siódmego otwartego naboru dotyczącego dofinansowania przedsięwzięć związanych z turystyką.

Operator Dotacji – Inkubator Instytucjonalny Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn, przyjmuje wnioski na następujących warunkach:

1.Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:

od dnia 28 października 2013 r. do dnia 25 listopada 2013 r.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie projektu jest  termin dostarczenia do Operatora Dotacji lub w przypadku dostarczenia pocztą - data potwierdzenia odbioru przesyłki. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

2.Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

rozumiany jako podanie informacji o wyborze projektów do dofinansowania po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej – I kwartał 2014 r. Wyniki oceny wniosków opublikowane zostaną na stronie www.dolinastrugu.pl w zakładce „SWISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP – granty- Nabór 7 (agroturystyka).
Termin realizacji projektu - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu powinno nastąpić nie później niż 7 dni od daty podania informacji o wyborze projektów do dofinansowania. Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczone od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

3.Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w biurze Operatora Dotacji - Biuro projektu Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn, w godzinach od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Biuro projektu Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu” ul. Kościuszki  8, 36-020 Tyczyn,

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają telefonicznie:

Pani Ewa Kuźniar tel. 17 230 55 77 lub pocztą elektroniczną e.kuzniar@dolinastrugu.pl

Ponadto pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu będą publikowane na stronie www.dolinastrugu.pl


4.Sposób składania wniosków

Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:

 • adres odbiorcy,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • napis: „Nabór – Granty dla MŚP" oraz „Agroturystyka”,
 • tytuł projektu,

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 7 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące agroturystyki
  plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania

Pozostałe istotne materiały, podręczniki, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa www.dolinastrugu.pl w zakładce „SWISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP – granty - Nabór 7 (agroturystyka). Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD w formatach Word i Excel).

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie obowiązkowe jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami określonymi w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 7 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące agroturystyki i wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu” oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wnioski o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami muszą być przedłożone w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak i w załącznikach wszystkie stosowne pola muszą być wypełnione. Wniosek  zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej, jeżeli

 • poprawiony lub uzupełniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie ,
 • zostanie dostarczony po wyznaczonym terminie
 • wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony.

Na etapie podejmowania decyzji przez wnioskodawców o rodzaju i zakresie rzeczowym projektów składanych w konkursie powinni oni zwrócić szczególną uwagę na przyjęte kryteria oceny merytorycznej - jakościowej przedstawione w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 7 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące agroturystyki.

 

5.Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 • właściciele gospodarstw agroturystycznych, posiadający gospodarstwo agroturystyczne na terenie Doliny Strugu, tj. jednej z następujących gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn ,
 • MŚP prowadzący usługi turystyczne, którego inwestycja realizowana z dofinansowania jest zlokalizowana na terenie Doliny Strugu,
 • rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i adres stałego zameldowania na terenie Doliny Strugu zamierzający rozpocząć działalność agroturystyczną.

6.Kryteria wyboru projektów.

Projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w aktualnych Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujących dla otwartego naboru nr 7 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące agroturystyki.

7.Maksymalny poziom dofinansowania projektów

Liczony jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem – 60 %

8. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla pojedynczego projektu

 • minimalna kwota wsparcia ze środków SPPW 6 717,20 zł , tj. równowartość 2 000,00 CHF [i]
 • maksymalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 33 586,00 zł, tj. równowartość 10 000,00 CHF [i]

9.Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

 • 268 688,00 zł.,tj. równowartość 80 000,00 CHF [i]

10.Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część ogłoszenia:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 7 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące agroturystyki.
  plik do pobrania
 • Wnioski o dofinansowanie
  plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania
 • Wzór umowy o dofinansowanie
  plik do pobrania
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
  plik do pobrania

11.Przysługujący środek odwoławczy

Wnioskodawcy uważający, że zostali pokrzywdzeni na skutek błędu lub nieprawidłowości podczas procesu przyznawania dotacji (1 i 2 krok), mogą zwrócić się bezpośrednio do Operatora Dotacji w ciągu 5 dni od otrzymania decyzji. OD musi odpowiedzieć w ciągu 15 dni od dnia otrzymania odwołania.

12.Ograniczenia w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w danym konkursie tylko jeden raz.

13. Ograniczenia w zakresie konkurencyjności wniosków

Operator Dotacji może unieważnić nabór na wnioski o dofinansowanie po terminie zakończenia składania wniosków, jeżeli w niniejszym naborze nie zostaną złożone przynajmniej dziesięć wniosków o dofinansowanie


[i] CHF przeliczane na PLN po kursie kupna NBP z dnia wszczęcia naboru wniosków – 28 października 2013 roku, tj. 3,3586 zł

 

 

 

NABóR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI
Tyczyn, dnia 24 września 2013 roku
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" informuje, że ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki planowane jest 28 października 2013 roku. Zatwierdzone dokumenty do tych naborów znajdują się  poniżej
 
Wytyczne_dla_wnioskodawców_nabór_tur

Wniosek_o_przyznanie_dofinansowanie tur

Wzór_umowy tur
 
Wnioski można będzie składać do 25 listopada 2013 roku
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami. 28 października 2013 roku w treści ogłoszenia zostaną podane kwoty w polskich złotych przeliczone po kursie z dnia ogłoszenia. Zapytania prosimy kierować: tel. 17 230 55 77 lub mail: k.jaworska@dolinastrugu.pl
 

 

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z PSZCZELARSTWEM

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" informuje o zamiarze ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów związanych z agroturystyką. Poniżej załączone są dokumenty związane z tym naborem. Są to dokumenty robocze, ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone przez odpowiednie organy projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Zapytania prosimy kierować: tel. 17 230 55 77 lub mail: strug@intertele.pl