NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCA ZWIĄZANE Z PSZCZELARSTWEM

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania - nabór nr 6 - wsparcie pszczelarstwa

Lista rankingowa nabór nr 6.pdf

 

Lista rezerwowa wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr 6- wsparcie pszczelarstwa

 

Lista rezerwowa 6.pdf

 

Lista odrzuconych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr 6- wsparcie pszczelarstwa

 

Lista wniosków odrzuconych 6.pdf

 

 

 

Tyczyn, 15 listopad 2013 rok

LISTA PYTAŃ OD WNIOSKODAWCÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO DNIA 8 LISTOPADA 2013 ROKU
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM NABOREM NR 6 – NA PROJEKTY DOTYCZĄCE

WSPARCIA W ZAKRESIE PSZCZELARSTWA
 ORAZ
 ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA

 

 1. Czy w ramach tego naboru można zakupić elementy uli, takie jak ramka, podkarmiaczka, maty ocieplające itp?

Odp.:

Zakup elementów ula jest wydatkiem kwalifikowanym.

 

 1. W jakiej formie pokazać doświadczenie pszczelarskie (posiadanie pasieki) jeżeli na zaświadczeniu od powiatowego lekarza weterynarii nie ma takiej informacji?

Odp.:

Wystarczy data wystawienia zaświadczenia. Przy zaświadczeniach wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii z data bieżącą, w których nie ma poświadczone od kiedy pasieka jest zarejestrowana, można dołączyć zaświadczenie od koła pszczelarskiego lub związku pszczelarskiego.

 

 

 

Tyczyn, dnia 28 października 2013 roku

Otwarty nabór nr 6

wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące

wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowego programu rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach szóstego otwartego naboru dotyczącego dofinansowania w zakresie wsparcia rozwoju pszczelarstwa.

Operator Dotacji – Inkubator Instytucjonalny Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn, przyjmuje wnioski na następujących warunkach:

 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:

od dnia 28 października  2013 r. do dnia 25 listopada 2013 r.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie projektu jest  termin dostarczenia do Operatora Dotacji lub w przypadku dostarczenia pocztą - data potwierdzenia odbioru przesyłki. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozumiany jako podanie informacji o wyborze projektów do dofinansowania po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej – I kwartał 2014 r. Wyniki oceny wniosków opublikowane zostaną na stronie www.dolinastrugu.pl w zakładce „SWISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP – granty- Nabór 6 (pszczelarstwo). Termin realizacji projektu - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu powinno nastąpić nie później niż 7 dni od daty podania informacji o wyborze projektów do dofinansowania. Termin realizacji projektu nie powinien przekroczyć 2 miesięcy.

 1. Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w biurze Operatora Dotacji - Biuro projektu Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn, w godzinach od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Biura projektu Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Kościuszki  8, 36-020 Tyczyn,
Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają telefonicznie:

Pani Kinga Jaworska tel. 17 230 55 77 lub pocztą elektroniczną k.jaworska@dolinastrugu.pl

Ponadto pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu będą publikowane na stronie:www.dolinastrugu.pl

 1. Sposób składania wniosków

Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:

 • adres odbiorcy,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • napis: "Nabór – Granty dla MŚP" oraz „Pszczelarstwo”,
 • tytuł projektu,

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 6 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące wsparcia rozwoju pszczelarstwa
 • plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania

Pozostałe istotne materiały, podręczniki, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa www.dolinastrugu.pl w zakładce „SWISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP – granty - Nabór  (pszczelarstwo) . Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD w formatach Word i Excel).

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie obowiązkowe jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami określonymi w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 6 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące wsparcia  rozwoju pszczelarstwa i wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu” oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wnioski o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami muszą być przedłożone w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak i w załącznikach wszystkie stosowne pola muszą być wypełnione. Wniosek  zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej, jeżeli:

- poprawiony lub uzupełniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie ,

- zostanie dostarczony po wyznaczonym terminie

- wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony.

Na etapie podejmowania decyzji przez wnioskodawców o rodzaju i zakresie rzeczowym projektów składanych w konkursie powinni oni zwrócić szczególną uwagę na przyjęte kryteria oceny merytorycznej - jakościowej przedstawione w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 6 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące wsparcia rozwoju pszczelarstwa

 1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • właściciele gospodarstw pasiecznych posiadający zaświadczenie o zgłoszeniu działalności (hodowla pszczół) do powiatowego inspektora weterynarii,
 • właściciel gospodarstwa pasiecznego, który ma pasiekę na terenie Doliny Strugu zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez powiatowego inspektora weterynarii,
 • wielkość pasieki na etapie składania wniosku – min. 10 rodzin pszczelich.
 • właściciel gospodarstwa pasiecznego musi prowadzić swoją pasiekę minimum 6 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu.

Projekty muszą być realizowane w Dolinie Strugu –tj. w gminach Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn. Wnioski, których realizacja przewidziana jest poza w/w gminami będą odrzucane.

 1. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Wsparcie pszczelarstwa – wsparcie w zakresie rozwoju pszczelarstwa polegające na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, materiału hodowlanego oraz remontu pracowni pszczelarskich i pasieczyska – dostosowanie do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej

 1. Kryteria wyboru projektów.

Projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w aktualnych Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujących dla otwartego naboru nr 6 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące wsparcia rozwoju pszczelarstwa.

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektów

Liczony jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem – 60 %

 1. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla pojedynczego projektu

 • Minimalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 1 679,30 zł, tj. równowartość 500,00 CHF
 • Maksymalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 10 075,80 zł, tj. równowartość 3 000,00 CHF
 1. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

235 102,00  zł, tj. równowartość 70 000,00 CHF

 1. Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część ogłoszenia:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 6 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące wsparcia rozwoju pszczelarstwa
  plik do pobrania
 1. Przysługujący środek odwoławczy

Wnioskodawcy uważający, że zostali pokrzywdzeni na skutek błędu lub nieprawidłowości podczas procesu przyznawania dotacji (1 i 2 krok), mogą zwrócić się bezpośrednio do Operatora Dotacji w ciągu 5 dni od otrzymania decyzji. OD musi odpowiedzieć w ciągu 15 dni od dnia otrzymania odwołania.

 1. Ograniczenia w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w danym konkursie tylko jeden raz.

 1. Ograniczenia w zakresie konkurencyjności wniosków

Operator dotacji może unieważnić nabór na wnioski o dofinansowanie po terminie zakończenia składania wniosków, jeżeli w niniejszym naborze nie zostanie złożone przynajmniej dwadzieścia pięć wniosków o dofinansowanie.


[i] CHF przeliczane na PLN po kursie kupna NBP z dnia wszczęcia naboru wniosków – 28 października 2013 roku, tj. 3,3586 zł

 

 

 

NABóR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - ROZWÓJ PSZCZELARSTWA
Tyczyn, dnia 24 września 2013 roku
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" informuje, że ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa planowane jest 28 października 2013 roku. Zatwierdzone dokumenty do tych naborów znajdują się  poniżej
 
Wytyczne_dla_wnioskodawców_nabór_psz

Wniosek_o_przyznanie_dofinansowanie psz

Wzór_umowy_psz
 
Wnioski można będzie składać do 25 listopada 2013 roku
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami. 28 października 2013 roku w treści ogłoszenia zostaną podane kwoty w polskich złotych przeliczone po kursie z dnia ogłoszenia. Zapytania prosimy kierować: tel. 17 230 55 77 lub mail: k.jaworska@dolinastrugu.pl

 

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z PSZCZELARSTWEM

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" informuje o zamiarze ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów związanych z pszcelarstwem. Poniżej załączone są dokumenty związane z tym naborem. Są to dokumenty robocze, ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone przez odpowiednie organy projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Zapytania prosimy kierować: tel. 17 230 55 77 lub mail: strug@intertele.plLista rankingowa nabór nr 6.pdf