NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA MŚP - PIEKARNIE

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania - nabór nr 4 - tradycyjne piekarnie

 

Lista rankingowa nabor 4.pdf

 

Lista rezerwowa wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr 4- tradycyjne piekarnie

 

Lista rezerwowa nabór 4- piekarnie.pdf

 

Lista odrzuconych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr 4- tradycyjne piekarnie

 

Lista wniosków odrzuconych 4.pdf

 

 

 

 

Tyczyn, dnia 19 listopada 2013 roku

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ

Ocenę formalną przeszły i do oceny merytorycznej zakwalifikowano następujące wnioski.

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Kwota wnioskowanego dofinansowania

01/FS/4/2013

PPUH „Westo” Wioletta Kruczek z Błażowej

Wdrożenie przez PPHU WESTO produkcji pieczywa przy wykorzystaniu surowców lokalnych

102 780,00 PLN

02/FS/4/2013

PPHU „Prezzo” Paweł Krztoń z Błażowej

Zakup urządzeń niezbędnych do produkcji lokalnego pieczywa tradycyjną metodą

382 012,53 PLN

03/FS/4/2013

Zakład Przetwórczo-handlowy „Baszpol” Sp. z o.o. z Grzegorzówki

Zakup pieca piekarniczego

110 400,00 PLN

 

 

Tyczyn, dnia 30 października 2013 roku

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Do dnia 28 października 2013 roku do godz. 1500 wpłynęło trzy wnioski, które zostaną poddane ocenie formalnej.

Numer wniosku

Całkowite koszty projektu

Całkowite koszty kwalifikowane (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach kwalifikowanych

01/FS/4/2013

210 699,00 PLN

171 300,00 PLN

102 780,00 PLN

60%

02/FS/4/2013

783 125,69 PLN

636 687,55 PLN

382 012,53 PLN

60%

03/FS/4/2013

226 320,00 PLN

184,000,00 PLN

110 400,00 PLN

60%

 

 

Tyczyn, dnia 30 września 2013 roku

 

Otwarty nabór nr 4

wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące

tradycyjnych piekarni

 

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowego programu rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach czwartego otwartego naboru dotyczącego dofinansowania tradycyjnych piekarni.

Operator Dotacji – Inkubator Instytucjonalny Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn, przyjmuje wnioski na następujących warunkach:

1.Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:

od dnia 30 września 2013 r. do dnia 28 października 2013 r

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie projektu jest  termin dostarczenia do Operatora Dotacji lub w przypadku dostarczenia pocztą - data potwierdzenia odbioru przesyłki. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

2.Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

rozumiany jako podanie informacji o wyborze projektów do dofinansowania po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej – IV kwartał 2013 r. Wyniki oceny wniosków opublikowane zostaną na stronie www.dolinastrugu.pl w zakładce „SWISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP – granty- Nabór 4 (piekarnie)
Termin realizacji projektu - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu powinno nastąpić nie później niż 7 dni od daty podania informacji o wyborze projektów do dofinansowania. Termin realizacji projektu nie powinien przekroczyć 18 miesięcy.

3.Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w biurze Operatora Dotacji - Biuro projektu Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn, w godzinach od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Biuro projektu Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Kościuszki  8, 36-020 Tyczyn,
Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają telefonicznie:

Pani Kinga Jaworska tel. 17 230 55 77 lub pocztą elektroniczną k.jaworska@dolinastrugu.pl

Ponadto pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu będą publikowane na stronie www.dolinastrugu.pl

4.Sposób składania wniosków

Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:

 • adres odbiorcy,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • napis: "Nabór – Granty dla MŚP" oraz „Tradycyjna piekarnia”,
 • tytuł projektu,

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 4 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych piekarni
  plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania

Pozostałe istotne materiały, podręczniki, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa www.dolinastrugu.pl w zakładce „SWISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP – granty - Nabór 4 (piekarnie). Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD w formatach Word i Excel).

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie obowiązkowe jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami określonymi w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 4 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych piekarni i wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu” oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wnioski o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami muszą być przedłożone w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak i w załącznikach wszystkie stosowne pola muszą być wypełnione. Wniosek  zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej, jeżeli

- poprawiony lub uzupełniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie ,

- zostanie dostarczony po wyznaczonym terminie

- wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony.

Na etapie podejmowania decyzji przez wnioskodawców o rodzaju i zakresie rzeczowym projektów składanych w konkursie powinni oni zwrócić szczególną uwagę na przyjęte kryteria oceny merytorycznej - jakościowej przedstawione w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 4 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych piekarni.

5.Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 • średnie przedsiębiorstwo,
 • małe przedsiębiorstwo,
 • mikroprzedsiębiorstwo,
 • Projekty muszą być realizowane w Dolinie Strugu –tj. w gminach Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn. Wnioski, których realizacja przewidziana jest poza w/w gminami będą odrzucane. Wnioskodawcy, którzy składają wnioski muszą mieć w stosunku do osób prawnych siedzibę przedsiębiorstwa na obszarze województwa podkarpackiego, a w stosunku do osób fizycznych działających na podstawie zgłoszenia działalności gospodarczej adres zameldowania na terenie województwa podkarpackiego.

 

6.Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Tradycyjna piekarnia – celem działania jest dofinansowanie tradycyjnych piekarni, tj. zawierających w swoich ofertach produkty powstałe w oparciu o lokalne surowce (co najmniej 50% surowców używanych do produkcji powinno pochodzić z terenu Podkarpacia) oraz tradycyjne receptury (bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników).

Produkty muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).

7.Kryteria wyboru projektów.

Projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w aktualnych Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujących dla otwartego naboru nr 4 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych piekarni.

 

8.Maksymalny poziom dofinansowania projektów

Liczony jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem – 60 %

9. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla pojedynczego projektu

 • minimalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 80 992,38 zł, tj. równowartość 23 700,00 CHF1,
 • maksymalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 512 610,00 zł, tj. równowartość 150 000,00 CHF1

10.Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

512 610,00 zł, tj. równowartość 150 000,00 CHF1

11.Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część ogłoszenia:

12.Przysługujący środek odwoławczy

Wnioskodawcy uważający, że zostali pokrzywdzeni na skutek błędu lub nieprawidłowości podczas procesu przyznawania dotacji (1 i 2 krok), mogą zwrócić się bezpośrednio do Operatora Dotacji w ciągu 5 dni od otrzymania decyzji. OD musi odpowiedzieć w ciągu 15 dni od dnia otrzymania odwołania.

13.Ograniczenia w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w danym konkursie tylko jeden raz.

14. Ograniczenia w zakresie konkurencyjności wniosków

Operator Dotacji może unieważnić nabór na wnioski o dofinansowanie po terminie zakończenia składania wniosków, jeżeli w niniejszym naborze nie zostaną złożone przynajmniej trzy wnioski o dofinansowanie

 


[i] CHF przeliczane na PLN po kursie kupna NBP z dnia wszczęcia naboru wniosków – 30 września 2013 roku, tj. 3,4174 zł

 

 

 

NABóR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - PIEKARNIE

Tyczyn, dnia 23 września 2013 roku
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" informuje, że ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów związanych z realizacja tradycyjnych piekarni planowane jest 30 września 2013 roku. Zatwierdzone dokumenty do tych naborów znajdują się  poniżej

 

Wytyczne_dla_wnioskodawców_nabór_piek

Wniosek_o_przyznanie_dofinansowanie_piek

Wzór_umowy_piek

Biznesplan piek

 

Wnioski można będzie składać do 28 października 2013 roku
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami. 30 września 2013 roku w treści ogłoszenia zostaną podane kwoty w polskich złotych przeliczone po kursie z dnia ogłoszenia. Zapytania prosimy kierować: tel. 17 230 55 77 lub mail: k.jaworska@dolinastrugu.pl

 

 

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA TRADYCYJNĄ PIEKARNIE

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" informuje o zamiarze ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów związanych z realizacja tradycyjnych piekarni. Poniżej załączone są dokumenty związane z tym naborem. Są to dokumenty robocze, ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone przez odpowiednie organy projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Zapytania prosimy kierować: tel. 17 230 55 77 lub mail: strug@intertele.pl