Dofinansowanie projektów MŚP – granty - nabór 3

Błażowa, dnia 11 grudnia 2012 roku

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA

Otwarty nabór nr 3

wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące

tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach

 

Z dniem 11 grudnia 2012 roku unieważnia się ogłoszony nabór nr 3 na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach.

 

Błażowa, dnia 19 listopada 2012 roku

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Otwarty nabór nr 3

wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące

tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach

W ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowego programu rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach
trzeciego otwartego naboru dotyczącego dofinansowania tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach,
wprowadza się następujące zmiany.

W punktach 9 i 10 ulegają zmianie podane kwoty w następujący sposób:

9.Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla pojedynczego projektu

 • minimalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 256 260,00 zł, tj. równowartość 75 000,00 CHF[i],
 • maksymalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 512 520,00 zł, tj. równowartość 150 000,00 CHF1

10.Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

1 025 040,00 zł, tj. równowartość 300 000,00 CHF1[i] CHF przeliczane na PLN po kursie kupna NBP z dnia wszczęcia naboru wniosków – 16 listopada 2012 roku, tj. 3,4168 zł

 

Błażowa, dnia 16 listopada 2012 roku

 

Otwarty nabór nr 3

wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące

tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowego programu rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach
trzeciego otwartego naboru dotyczącego dofinansowania tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach.

Operator Dotacji - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa przyjmuje wnioski na następujących warunkach:

1.Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:

od dnia 16 listopada 2012 r. do dnia 15 stycznia 2013 r

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie projektu jest  termin dostarczenia do Operatora Dotacji lub w przypadku dostarczenia pocztą - data potwierdzenia odbioru przesyłki. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

2.Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

rozumiany jako podanie informacji o wyborze projektów do dofinansowania po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej – I kwartał 2013 r./II kwartał 2013 r. Wyniki oceny wniosków opublikowane zostaną na stronie www.dolinastrugu.pl w zakładce „SISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP – granty-nabór 3
Termin realizacji projektu - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu powinno nastąpić nie później niż 7 dni od daty podania informacji o wyborze projektów do dofinansowania. Termin realizacji projektu nie powinien przekroczyć 18 miesięcy.

3.Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w siedzibie Operatora Dotacji - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa, w godzinach od 7.30 do 14.30 lub przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa.
Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają telefonicznie:

Pani Kinga Jaworska tel. 17 230 55 77, fax 17 230 55 56  lub pocztą elektroniczną k.jaworska@dolinastrugu.pl

4.Sposób składania wniosków

Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:

 • adres odbiorcy,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • napis: "Nabór – Granty dla MŚP" oraz „tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach”,
 • tytuł projektu,

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 3 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach
  plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania

Pozostałe istotne materiały, podręczniki, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa www.dolinastrugu.pl w zakładce „SISS CONTRIBUTION” – Dofinansowanie projektów MŚP – granty – nabór nr 3. Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD w formatach Word i Excel).

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie obowiązkowe jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami określonymi w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 3 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach i wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu” oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wnioski o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami muszą być przedłożone w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak i w załącznikach wszystkie stosowne pola muszą być wypełnione. Wniosek  zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej, jeżeli

-poprawiony lub uzupełniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie ,

-zostanie dostarczony po wyznaczonym terminie

- wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony.

Na etapie podejmowania decyzji przez wnioskodawców o rodzaju i zakresie rzeczowym projektów składanych w konkursie powinni oni zwrócić szczególną uwagę na przyjęte kryteria oceny merytorycznej - jakościowej przedstawione w Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 3 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach.

5.Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 • średnie przedsiębiorstwo,
 • małe przedsiębiorstwo,
 • mikroprzedsiębiorstwo,

Siedziba przedsiębiorstwa oraz inwestycja realizowana z dofinansowania jest zlokalizowana na terenie Doliny Strugu, tj. jednej z następujących gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

6.Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Tradycyjna przetwórnia warzyw oparta na ekologicznych produktach* – celem działania jest dofinansowanie tradycyjnych przetwórni warzyw, tj. zawierających w swoich ofertach produkty powstałe w oparciu o lokalne surowce ekologiczne* (co najmniej 50% surowców używanych do produkcji powinno pochodzić z terenu Podkarpacia) o tradycyjne receptury (bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników).

Produkty muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).

(*) - Produkty ekologiczne powinny spełniać wymagania:

• określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz.. WE nr L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.). W zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia niezwierzęcego dopuszcza się odstępstwa od wymagań określonych w rozdziale II pkt. 1 i rozdziale V pkt. 1 załącznika II do ww. rozporządzenia, w zakresie jaki jest niezbędny w celu umożliwienia zakładom stosowanie tradycyjnej metody produkcji żywności. Przywołane odstępstwa mogą być przyznane:

 w zakresie pomieszczeń w których produkty tradycyjne są poddane działaniu otoczenia koniecznego w pewnym stopniu dla wytworzenia ich cech. Pomieszczenia takie mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi. Środki dotyczące czyszczenia i dezynfekowania pomieszczeń produkcyjnych oraz częstotliwość ich stosowania są dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej flory znajdującej się w otoczeniu tych pomieszczeń.

 w zakresie rodzaju materiałów, z których wykonane są przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania zbiorczego i jednostkowego tych produktów. Ponadto przyrządy i sprzęt są stale utrzymywane w zadowalającym stanie higieny oraz systematycznie czyszczone i dezynfekowane.

• Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2009r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (Dz.U. Nr 37, poz. 294), przyznane odstępstwa nie mogą mieć negatywnego wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności tradycyjnej pochodzenia niezwierzęcego, a w szczególności nie mogą przyczyniać się do jej zanieczyszczenia.

• Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, organem właściwym do wydania decyzji przyznającej indywidualne odstępstwa od powyższych wymagań higienicznych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

7.Kryteria wyboru projektów.

Projekty będą wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w aktualnych Wytycznych dla wnioskodawców obowiązujących dla otwartego naboru nr 3 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach.

8.Maksymalny poziom dofinansowania projektów

Liczony jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem – 60 %

9.Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla pojedynczego projektu

 • minimalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 259 275,00 zł, tj. równowartość 75 000,00 CHF[i],
 • maksymalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 518 550,00 zł, tj. równowartość 150 000,00 CHF1

10.Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

1 037 100,00 zł, tj. równowartość 300 000,00 CHF1

11.Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część ogłoszenia:

 • Wytyczne dla wnioskodawców obowiązujące dla otwartego naboru nr 3 wniosków o granty dla MŚP na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach
  plik do pobrania
 • Wnioski o dofinansowanie
  plik do pobrania
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Wieloaspektowy program „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu”
  plik do pobrania
 • Biznes plan
  plik do pobrania
 • Wzór umowy o dofinansowanie
  plik do pobrania
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
  plik do pobrania

12.Przysługujący środek odwoławczy

Wnioskodawcy uważający, że zostali pokrzywdzeni na skutek błędu lub nieprawidłowości podczas procesu przyznawania dotacji (tylko 1 krok), mogą zwrócić się bezpośrednio do Operatora Dotacji w ciągu 5 dni od otrzymania decyzji. OD musi odpowiedzieć w ciągu 15 dni od dnia otrzymania odwołania.

13.Ograniczenia w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w danym konkursie tylko jeden raz.[i] CHF przeliczane na PLN po kursie kupna NBP z dnia wszczęcia naboru wniosków – 16 listopada 2012 roku, tj. 3,4570 zł